All payments will be processed every Sunday at 18:00 Germany time.(GMT+2)

Date Username Method Amount
Nov 30 2022 05:26:44 PM Heidi44 $4.51429669
Nov 30 2022 05:26:44 PM labibomar $6.40126271
Nov 30 2022 05:26:44 PM lucelia1 $1.7869959
Nov 30 2022 05:26:44 PM mmhr36 $1.97005335
Nov 30 2022 05:26:44 PM Qawsedrf $9.88309089
Nov 30 2022 05:26:44 PM taufansatria99 $1.4009859
Nov 30 2022 05:26:44 PM caribex02 $1.48609143
Nov 30 2022 05:26:44 PM Engin5gen $6.41339991
Nov 30 2022 05:26:44 PM Lard55 $1.81009089
Nov 30 2022 05:26:44 PM vhungit90 $1.609695
Nov 30 2022 05:26:44 PM Mhamadko $1.602999
Nov 30 2022 05:26:44 PM Fernandez $6.569928
Nov 30 2022 05:26:44 PM Pjbc210 $1.64
Nov 30 2022 05:26:44 PM Softaa $6.096789
Nov 30 2022 05:26:44 PM Aler87 $1.52749011
Nov 30 2022 05:26:44 PM Talani $5.5960901
Nov 30 2022 05:26:44 PM gutercabj $1.69099931
Nov 30 2022 05:26:44 PM udovishe $9.11399094
Nov 30 2022 05:26:44 PM valcraft $1.2237498
Nov 30 2022 05:26:44 PM Slavik1770 $6.50028969
Nov 1 2022 09:19:50 PM Saadakram $1.129995
Nov 1 2022 09:19:50 PM Kuca $1.6993269
Nov 1 2022 09:19:50 PM Erne92 $7.07027272
Nov 1 2022 09:19:50 PM naidiak $2.2090986
Nov 1 2022 09:19:50 PM Murad11 $20.2099095
Nov 1 2022 09:19:50 PM gozallar $6.7997268
Nov 1 2022 09:19:50 PM BOBO2019 $1.190925
Nov 1 2022 09:19:50 PM miei52 $5.39999999
Nov 1 2022 09:19:41 PM Majk $9.015183
Nov 1 2022 09:19:28 PM skynet789 $17.2100007
Nov 1 2022 09:19:28 PM BrunoBJL $1.30850091
Nov 1 2022 09:19:28 PM hongniu88 $9.5006502
Nov 1 2022 09:19:28 PM ghumman $1.607
Nov 1 2022 09:19:28 PM rajech55 $1.85099526
Nov 1 2022 09:19:28 PM sondrafast $4.61600991
Nov 1 2022 09:19:28 PM janisjanis1966 $41.2870059
Nov 1 2022 09:19:28 PM vhungit19 $1.22009985
Nov 1 2022 09:19:28 PM andyuzum $1.22997267
Nov 1 2022 09:19:28 PM loree1977 $3.49029999
Nov 1 2022 09:19:28 PM JuBuba $6.622992
Nov 1 2022 08:59:04 PM urcabux $0.9240165
Nov 1 2022 08:58:50 PM VAMDA $0.918
Nov 1 2022 08:58:50 PM Ssgsansent1 $6.498
Nov 1 2022 08:58:50 PM enemyhunter22 $12.620016
Nov 1 2022 08:58:50 PM gnsherla72 $0.9769086
Nov 1 2022 08:58:50 PM engrasad10 $2.50990902
Nov 1 2022 08:58:50 PM Ahmeddlala01 $0.9219996
Nov 1 2022 08:58:50 PM Gaito1234 $9.891
Nov 1 2022 08:58:50 PM Mohan $2.7198693
Oct 9 2022 12:59:12 AM copyright $1.133658